Презентация

За училището

СУ “Поп Минчо Кънчев” предлага обучение от 1ви до 12ти клас по утвърдена учебна документация от МОН. Право на обучение имат лишените от свобода, обвиняеми и подсъдими,без ограничения на възраст,постъпващи по собствено желание, чрез подаване на заявление - декларация.

За 38 години от съществуването си, училището се утвърди като притегателен център за лишените от свобода за повишаване на общообразователната и професионална подготовка. Средногодишно в учебните кабинети и работилници се обучават между 400  и 500 души. За 38 години в училището са се обучавали 6500 ученици. Обучението се извършвапо учебни програми, пригодени  за възрастни, изтърпяващи наказание в местата за лишаване от свобода. При завършване на етап или степен на общото образование, учениците получават съответно удостоверение за завършен начален етап на основното образование; свидетелство за основно образованиеи диплома за средно образование. Завършващите средно образование получават удостоверение за професионална квалификация за IIра квалификационна степен.

 

Изучаваните професии са от следните професионални направления:

 

Производство на изделия от дървесина – оператор в дървообработването.

Строителство и геодезия – помощник в строителството, сухо строителство, строител – монтажник. Подготвя се база за разширяване на изучаваните специалности и разкриване на нови в обслужващата сфера .

 

Разкрити са паралелки и в затворническите общежития с цел лишените от свобода, придобили право на превод в затворнически общежития, да имат възможност да завършат образованието си в периода на изтърпяване на наложеното наказание.

През учебната 2010/2011 година се разкриха паралелки изнесено обучение от 1 до 4 клас в Затвора гр. Пазарджик.

История

Със Заповед № РД-14-27 от 06.08.1985 г. на Министъра на Народната Просвета се разкрива ВСПТУ по машиностроене и дървообработване с отдел на вечерно основно училище към Затвора - Стара Загора.
За първи път прага на училището прекрачват 175 лишени от свобода, записани за ученици и разпределени в 13 паралелки.
През 1996 година с Решение № 118на Общински Съвет – Стара Загора,научилището при Затвора, се дава името на революционера – просветител, учител и народен будител – поп Минчо Кънчев.
Във връзка с определяне вида на училищата със заповед№ РД - 09-332 от 07.04.2003 година на МОН, ВСПТУ “Поп Минчо Кънчев” се преобразува във Вечерно Професионално Училище - ВПУ “Поп Минчо Кънчев”.
През 2012 година със заповед№ РД–14–111 от 12.07.2012 година на МОМН, училището се преобразува в СОУ„Поп Минчо Кънчев”

MAТЕРИАЛНА БАЗА

СУ “Поп Минчо Кънчев” се помещава в четириетажна сграда и приземен етаж, където са обособени и оборудвани учебни работилници в две професионални направления – металообработване и дървообработване.
Централната сграда на училището разполага с 13 добре обзаведени кабинета по изучаваните учебни предмети и хранилища за учителя към тях. В началото на 2013г. се оборудваха два нови кабинета по ИКТ с 20 компютърни работни станции.
В достроения четвърти етаж на училището, се помещават видео – зала, зала за спортни занимания, демонстрационен кабинет за нови технологии в строителството, 6 нови класни стаи. Учениците имат ежедневен достъп до фонда на училищната библиотека.
Започва преустройството на един от цеховете на затвора, за нуждите на професионалното обучение по изучаваните до сега и разкриване на нови специалности.

В затворническите общежития в гр. Стара Загора, с. Черна гора и затвора в гр. Пазарджик са обновени и обзаведени още 11 учебни стаи, където се провеждат редовни учебни занятия.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Учебно-производствената дейност в училището се осъществява в часовете по учебна практика, където се изготвят изделия с обществена значимост, които на 100% се реализират на пазара.